மகாத்மா காந்தி
ஸர் எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன், எம்.ஏ. ஆங்கிலத்தில் தொகுத்தது
(மொழிபெயர்ப்பு: வெங்களத்தூர்.சாமிநாத சர்மா)

நாற்பத்தேழு வருஷங்களுக்குப் பிறகு
ஸர் பிரான்சிஸ் யங்ஹஸ்பண்ட்

Website Designed by Gandhi Iyakkam, Thanjavur