பகுதி - 1

         

மகாத்மா பிறந்த வீடு - சௌராஷ்டிராவில், போர்பந்தரிலுள்ள இந்த வீட்டில் 1869 அக்டோபர் 2ல் அவர் பிறந்தார்
காந்திஜி பிறந்த அறை
காந்திஜி தந்தை கரம்சந்த் உத்தம்சந்த் காந்தி
ஏழு வயதில் காந்திஜி
ராஜ்கோட்டில் காந்திஜியின் வீடு
ராஜ்கோட்டில் காந்திஜியின் வீடு
காந்திஜியீன் சகோதரி ரலியாத் பென்
சகோதரர் லக்ஷ்மிதாஸ் காந்தி
ராஜ்கோட் ஆரம்பப் பள்ளி
1886-ல் சகோதரர் லரக்ஷ்மிதாஸுடன் காந்திஜி


Website Designed by Gandhi Iyakkam, Thanjavur