மகா தியாகம்
(மகாத்மா காந்தியின் உபவாஸ சரித்திரம்) 
Website Designed by Gandhi Iyakkam, Thanjavur