மகாத்மா காந்தி
ஸர் எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன், எம்.ஏ. ஆங்கிலத்தில் தொகுத்தது
(மொழிபெயர்ப்பு: வெங்களத்தூர்.சாமிநாத சர்மா)

சத்தியம் என்றால் என்ன?
ஜே.எச்.மூர்ஹெட்


Website Designed by Gandhi Iyakkam, Thanjavur