மகாத்மா காந்தி
ஸர் எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன், எம்.ஏ. ஆங்கிலத்தில் தொகுத்தது
(மொழிபெயர்ப்பு: வெங்களத்தூர்.சாமிநாத சர்மா)

ஆத்ம சக்தியின் அதிகாரி
சி.இ.எம்.ஜோட்

Website Designed by Gandhi Iyakkam, Thanjavur