மகாத்மா காந்தி
ஸர் எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன், எம்.ஏ. ஆங்கிலத்தில் தொகுத்தது
(மொழிபெயர்ப்பு: வெங்களத்தூர்.சாமிநாத சர்மா)

காந்தி - பல அமிசைங்களில்
பி.பட்டாபி சீதாராமய்யா

Website Designed by Gandhi Iyakkam, Thanjavur