மகாத்மா காந்தி
ஸர் எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன், எம்.ஏ. ஆங்கிலத்தில் தொகுத்தது
(மொழிபெயர்ப்பு: வெங்களத்தூர்.சாமிநாத சர்மா)

சமாதானத்திற்கு அடிகோலியவர்
ஆர்த்தர் எச்.காம்ப்டன்

Website Designed by Gandhi Iyakkam, Thanjavur